លោកខៀវ កាញារិទ្ធ ហួសចិត្ត ចូលហូបបាយ នៅហាងខេត្តកំពង់ចាម គិតលុយអស់១,២០០ដុល្លារ ឲ្យគិតម្តងទៀតនៅសល់ត្រឹម៥០០ដុល្លារ

មុននេះបន្តិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌ មានលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បានបង្ហោះសា របង្ហាញពីអារម្មណ៍ ហួសចិត្តជាខ្លាំង ។
ខណៈជួបរឿង នឹកស្មានមិនដល់ ដែលរៀបរា ប់ដោយសំ ណេរហាក់ អស់សំ ណើចថា៖ «ចូលហាង វីអេច កំពង់ ចាម ដល់គិតលុយ អស់ជាង ១,២០០ដុល្លារ បូក ឡើងវិញម្តង ទៀត នៅសល់ត្រឹម ៥០០ នេះបាន ហៅថា៖គិតលុយកំពង់ចាមមែន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវដ៏ហួស ចិត្តនេះ ត្រូវបានអ្នកលេង បណ្ដាញសង្គម ចូលបញ្ចេញមតិ យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ ។ក្នុងន័យហួសចិត្តនិងរិៈគន់ ហាងផងដែរ និងលេងសើ ចផងថា៖ «ចុះអ្នកគិតអី ក៏ខុសឆ្ងាយ ច្រើនយ៉ាងហឹ្នង មើលទៅមិនមែន បូក ទេលោកអ៊ុំ ច្រឡំដៃគុណ បើអត់គិ តម្តងទៀតស៊ យតែម្តង នេះហើយ អ្នករក ស៊ីមិនមានសីលធម៌ »។ទោះជាយ៉ាង ណាក្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មា នមិន បានបញ្ជាក់កា របរិច្ឆេទ នៃការចូ លពិសារ អាហារ នៅហាង ខាងលើទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment