ជួយស៊ែរផង! ល្បិចថ្មី ប្រយ័ត្នចាញ់បោក អស់លុយពីកុងធនាគារអត់ដឹងខ្លួន តាមរយៈតេទូរស័ព្ទ…

Callback ឬ One-Ring Scam ជាបច្ចេកទេ សកាត់ប្រាក់ពី គណនីទូរស័ព្ទ ជ ន រ ង គ្រោះ ដោយ ប្រើប្រាស់សេវាដែលមាន ឈ្មោះថា International Premium Rate Number (IPRN)។ ក្រុមបណ្តាញ ឧក្រិដ្ឋជន ដែលមានអង្គការចាត់ តាំង បានទិញសេវាលេ ខទូរស័ព្ទ IPRN ពីក្រុមហ៊ុ នផ្តល់សេ វាទូរស័ព្ទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬគេហ ទំព័រអនឡាញ រៀបចំបច្ចេក ទេសផ្សេងៗ តួរយ៉ាងប្រើប្រាស់លេខ ទូរស័ព្ទ IPRN ធ្វើការខល ចេញទៅកា ន់គោល ដៅនានាជុំវិញពិភពលោក (Missed Call) ដើម្បីឲ្យគោល ដៅទាំង នោះខល មកវិញ ជាមួយការ កាត់ ទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនខុសធម្មតា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះនាយក ដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានលើកយកល្បិចឆ បោក ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេក ទេសស្រដៀង គ្នានេះ ដែលកំពុងកើតមាន និងប្រព្រឹត្តដោ យឧក្រិដ្ឋជនក្នុងព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជាផ្ទាល់ តែម្តង។ ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះនិយាយភាសាខ្មែរ និងប្រើប្រាស់ប ច្ចេកទេ សឆ បោ ក ដូចខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ធ្វើការខល ទូរស័ព្ទទៅកាន់ ជ ន រង គ្រោះថា ឈ្នះរង្វាន់ ពីធនាគា រក្នុងស្រុកមួយ នូវចំនួន ទឹកប្រាក់ផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ ឈ្នះប្រាក់ រង្វាន់ ១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ឧក្រិដ្ឋជនណែ នាំជ ន រ ងគ្រោះដាក់ប្រាក់ក្នុងគ ណនីទូរស័ព្ទ (Top Up) នូវចំនួនទឹកប្រាក់ ចាប់ពី ១០ដុល្លារអាមេរិក ហើយតម្រូវជ ន រ ង គ្រោះធ្វើកា រខលទូរ ស័ព្ទទៅកាន់ នាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ដើម្បីសន្ទនា និងពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីរង្វាន់នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ឧក្រិដ្ឋជនបានផ្តល់ លេខ ទូរស័ព្ទក្នុងស្រុក (ពេលខ្លះផ្តល់ លេខ IPRN ក្រៅប្រទេសតែម្តង) ដើម្បីឲ្យជ នរងគ្រោះ ខលសន្ទនា តែការពិតលេខទូរស័ព្ទនេះ បានប្រើប្រាស់កម្មវិធី Call Fowarding ដើម្បីបញ្ជូនកា រខលចូលពីលេខទូរស័ព្ទជ ន រ ង គ្រោះ ទៅកាន់លេខ IPRN ក្រៅប្រទេស ជាមួ យការកា ត់ទឹ កប្រាក់ ដ៏ច្រើន តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាថ្មីម្តងទៀត ក្រុមកា រងារនា យកដ្ឋានព័ត៌ មានវិទ្យា សូមធ្វើការ ណែនាំ បងប្អូនប្រជាព លរដ្ឋទាំង អស់មេត្តាពិចារណាអំពីសុក្រឹត ភាព នៃការឈ្នះ រង្វាន់ផ្សេងៗ និងព្យាយាមស្វែងរ កព័ ត៌មាន ឬការប្រឹក្សាមុន ពេលធ្វើតាមការណែនាំផ្សេងៗ ជាពិ សេសកា រចំណា យប្រាក់មុន ពេ លទទួ លរង្វាន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment