ស៊ែរបន្ទាន់! សូមប្រយ័ត្នដូចករណីនេះ ឪពុក រើស​គ្រា​ប់​បេ៤០ ទុកឲ្យកូនធ្វើក្បាលមេក្រូច្រៀងលេង ផ្ទុះ​ស្លា​​ប់​កូន​អាយុ៤ឆ្នាំ និងឪពុករ​​បួ​​សធ្ង​​ន់…

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២០នេះ​ នៅភូមិ ស្រអែ​ម ខាងត្បូង​ ឃុំកន្ទួត​ ស្រុក ជាំក្សាន្ត​ ខេត្ត ព្រះវិហារ​ មានករណីផ្ទុះគ្រាប់ បេ ៤០​ ស្លា ប់ក្មេង អាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់​ ក្មេង២ នាក់រ ងរបួ ស និងឪពុកក្មេង ស្លា ប់ នោះ ក៏រង រ បួ សផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាប់បេ៤០នេះ​ ត្រូវបាន បុរស ជាឪពុ ក នោះកា លពី៣-៤ខែមុនបា នរើ ស យកម កដុ តចោ ល តែ មិនផ្ទុះ​ ហើយក្រោយមក ក្មេង ក៏រើ សធ្វើក្បាល មេក្រូច្រៀង លេង​ ហើយ យ កម កដំ លេ ងក៏ ផ្ទុះតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់មា តាបិតា គ្រប់រូបបា នដឹង ហើយ បានឮហើយ​ គម្បីយកចិត្តទុក ដា ក់ហា មក្មេងៗ កុំឱ្យលេងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌ័មិន ទាន់ផ្ទុះជា សំណ ល់ពីស ង្គ្រា ម​ ជាពិសេ ស ពេល ឃើញគ្រា ប់ មី ន​ និងសំ ណល់ជាតិ ផ្ទុះ ពីស ង្គ្រា ម​ សុំរាយការណ៍ជា បន្ទាន់ដ ល់ប៉ូលី សមូលដ្ឋាន​ ឬអង្គភា ពស៊ីម៉ាក់ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment