លោកឃួង ស្រេង ព្រមានដកប្រធានផ្សារដើមគរចេញ ព្រោះពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់ថា…

លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធា នីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានព្រមាន ត្រង់ៗ ក្នុងការដកតំណែងរបស់ប្រធាន ផ្សារដើមគរ និងប្រធាន បេនឡានផ្សារដើមគរ ខណៈដែ លមា នប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកររាយកា រណ៍ថា បេនឡានផ្សារ ដើមគរ បង្កភាពអនាធិ បតេយ្យ មិនមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និងបាន បិទច្រកចេញ ចូលទៅក្នុងផ្សារ បង្កឲ្យមានការ ថ្នាំងថ្នាក់ ពីសំណាក់ពីបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករយ៉ាងខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការព្រមាននេះ ធ្វើឡើងក្នុងឱកាសលោ កអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអា កាសថ្មើរជើងស្តុប ផ្សារដើមគរ ដើម្បីឲ្យប្រជាព លរដ្ឋងាយស្រួល ក្នុងការឆ្លង ថ្នល់ មិនប្រឈ មគ្រោះ ថ្នាក់ កើតឡើងជាយ ថាហេតុ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ឃួង ស្រេង បានលើកឡើងថា ប្រធានបេនឡាន ផ្សារដើមគរ ត្រូវសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយឲ្យបានល្អ ជៀសវាងការថ្នាំងថ្នាក់ ពីសំណាក់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករ ដូច្នេះទេ ប្រធានផ្សារ និងអ្នកគ្រប់គ្រង បេនឡានផ្សារដើមគរ ត្រូវរួមគ្នា ដើម្បីរៀបចំ សណ្ដាប់ធ្នាប់ នៅក្នុងពេ លនេះ ឲ្យបានល្អ សំខាន់ត្រូវ ឲ្យមានច្រក ចេញចូលទៅក្នុងផ្សារឲ្យបាន ស្រួល។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកទាំ ងពីរប្រឈមនឹ ងការដ កតួនាទីចេ ញពីកា រងារនេះ ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផ ងដែរថា មុននៃការចាប់ផ្ដើមពិធី សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវស្ពានអា កាសថ្មើរជើង ខាងលើនេះ លោក ឃួង ស្រេង អញ្ជើញចុះជួបសំ ណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនអាជីវក រនៅក្នុងផ្សារដើមគរ ហើយត្រូវបា នបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជី វករក្នុងផ្សារ ស្នើសុំ និងសំណូមពរឲ្យលោកអ ភិបាលរា ជធានីភ្នំពេញ ជួយអន្តរាគមន៍បើកច្រក ផ្លូវចេញចូលផ្សារ ខណៈដែលបេនឡានបា នយកឡានមកចត បាំងផ្លូវមិន អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអា ជីវករ ចេញចូ លបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ដើមចេញពី បញ្ហានេះ ទើបលោកអភិបាលរាជ ធានីភ្នំពេញ ធ្វើការព្រមានដ កប្រធានផ្សារ និងអ្នក ម៉ៅការបេនផ្សារដើម គរ ដោយលោ កបញ្ជាក់ថា បើធ្វើកា រងារ មិនត្រូវគ្នាទេ បើដក គឺដក ទាំងពីរ នាក់ តែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment