គ.ជ.ប ប្តេជ្ញារៀបចំការបោះឆ្នោត ឲ្យកាន់តែសុក្រឹតយុត្តិធម៌ថែមទៀត នៅអាណិត្តឆ្នាំ២០២២-២៣ខាងមុខ…

នាឱកាសជួបសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋាន រៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈ កម្មាធិការជាតិរៀបចំការ បោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)បានឲ្យដឹងថា យើងនឹ ងរៀបចំ ការបោះឆ្នោតឱ្យកាន់ តែសុក្រឹតថែម ទៀត ដោយលុបបំ បាត់ រាល់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីកុំឱ្យមាន ភាព រំជើបរំជួលក្រោយការ បោះឆ្នោត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ គជប បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ថា គ.ជ.ប មានទិស ដៅធ្វើទំនើបកម្មបន្ថែម ទៀត ចំពោះការចុះបញ្ជីគណបក្ស នយោបាយ និងបេក្ខជនឈរ ឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលយើងអាចនឹងធ្វើឡើងតាម ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់កា របោះឆ្នោតនៅ ឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបញ្ជាក់ថា “យើងនឹងរៀបចំការ បោះឆ្នោតឱ្យកាន់តែ សុក្រឹតថែមទៀត ដោយលុប បំបាត់រាល់ បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា កុំឱ្យមានភាពរំជើប រំជួលក្រោយការ បោះឆ្នោត ទើបយើងមាន ឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេស ជាតិឱ្យកាន់តែរីក ចម្រើនត ទៅទៀត”៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment