បុរសម្នាក់ស្បថ ឈប់ទិញឡានអត់ពន្ធជិះទៀតហើយ ត្រូវគយចាប់ផាកអស់ជាង១០មុឺនដុល្លារ…

ទិញឡានអត់ពន្ធជាង ៦ ម៉ឺនដុល្លារជិះបានជិតមួយខែ ត្រូវគយចាប់ ពិន័យជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារ”​”គ ណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Hong Loeung កំពុងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និង នាំគ្នាចែករំលែកតៗគ្នាព្រោងព្រាត បន្ទាប់ពីលោក ស្បថថា ខ្លួនឈប់ទិញឡាន អត់ពន្ធមកប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយត្រូវផ្នែកពន្ធគយ ចាប់ផាកពិន័យគុណជា ទឹកប្រាក់សរុបជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ បុរសខាងលើបានរៀបរាប់ថា «ខ្ញុំ លឿងហុង សូមស្បថថា ថ្ងៃក្រោយនឹងឈប់ ទិញឡានអត់ពន្ធជិះ ទៀតហើយ ឡាននេះ ពីរថ្ងៃទៀត គឺមួយឆ្នាំគត់ត្រូវចាប់ ។ (ឡាននេះជិះបានតែជិតមួយខែត្រូវចាប់) ឥលូវត្រូវ បង់ពន្ធ100% + ពិន័យ10% = 102303$» ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រថយន្តដែលបុរស ឈ្មោះ Hong Loeung បានទិញអត់ពន្ធនោះ ម៉ាក Lexus 570 ស៊េរីឆ្នាំ ២០១៥ ដែលលោក បានទិញកាលពីកំឡុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយបើតាម ប្រភព រថយន្តនោះលោកបាន ទិញក្នុងតម្លៃជាង ៦ ម៉ឺនដុល្លារ តែជិះបាន ត្រឹមជិត ១ ខែត្រូវគយចាប់ ឱ្យបង់ ពន្ធតាមច្បាប់បូករួមទាំងការពិន័យ សរុបទឹកប្រាក់ជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment