សូមប្រយ័ត្ន អ្នកចូលចិត្តទិញដីព្រៃនៅតំបន់នេះ ទោះមានស៊ីញ៉េពីមន្ត្រីខ្ពស់កំរិតណាក៏ដោយ ក៏ទុកជាមោឃៈដែរ

នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានសម្រេចចេញ សេចក្ដីជូនដំណឹងឲ្យព លរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថា រាល់សាធារណជនណាដែ លទិញលក់ដី ក្នុងតំបន់កា រពារធម្មជាតិ តំបន់ស ហគមន៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងក្នុងគម្របព្រៃឈើ រដ្ឋបាលខេត្ត ក៏ដូចជារដ្ឋបា លក្រុង ស្រុក នឹងចាត់ទុក ជាមោឃៈ ព្រមទាំងប ដិសេធចោល រាល់ការ ទិញលក់ដីទាំង អស់នោះ ផងដែរ ៕ដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយ មិត្តអញ្ជើញអាចសេចក្ដីជូនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment