ថ្មីទៀតហើយ! បុរសរោគចិត្ត លួចលីអូស្រីៗ យកទៅហិត គឺដើម្បីជាជំងឺ១០០មុខ…

បុរសរោគ ចិត្តម្នាក់ ឲ្យតែដឹងថា ផ្ទះណា មា នកូនក្រមុំស្អាតៗ តែ ចិញ្ចឹម ចិត្តទៅលួច ខោលី អូរ បស់នារី ទាំង នោះ យកមកទុកហិត ទោះជាបា នស្គាល់ប្រាណ តែឲ្យបា នស្គាល់ក្លិន ក៏រូបគេ អស់ចិត្តដែរករណីចោរ ដាច់ដាប លួច លីអូនារី ស្អាតៗយកទៅ ហិតនេះ នៅម្តុំទន្លេបា សាក់ខណ្ឌចំ ការមន នាម៉ោ ងជាង ១២រំលង អាធ្រាត្រ ឈានចូល ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជា ពលរដ្ឋ នៅកន្លែងកើត ហេតុ បានឲ្យដឹងថា នៅពេ លដែ លចោ រគម្រប់ធ្វើស កម្មភាព លួច ខោលីអូ របស់នារីៗ ត្រូវនារីជាម្ចាស់ខោ ប្រទះ ឃើញ ស្រែក ផ្អើលឆោ ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋនាំគ្នា ព័ទ្ធចាប់ បាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេល នោះ ជ ន ស ង្ស័ យ រូបនោះ បានឆ្លើយសារភាពថា មូលហេតុ ដែលរូបគេ ដើរលួចខោលី អូនារីៗ ដោយសារ តែរូបគេចង់ស្គាល់ ក្លិន លីអូស្រីស្អាតៗ តើមានរស់ជា តិយ៉ាងណា ។ក្រោយកើតហេតុ សមត្ថកិច្ចបានចុះមកនាំខ្លួនជ ន ស ង្ស័ យ យកទៅសាកសួរ និងចាត់ការ តាមផ្លូវច្បាប់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment