ចឹងបានបើកព្រហើនណាស់ ចាប់តៃកុងឡានធំៗ ធ្វើតេស្តរកឃើញផ្ទុកសារធា​​តុ​​ញៀ​​ន ៧៣នាក់…

ឆមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២០ សមត្ថកិច្ចធ្វើតេ ស្ដរ កសារ ជាតិ ញៀ ន អ្នកបើកបរ និងព្រូឡាន ចំនួន ៣៥២នាក់ ហើយផ្ទុក សា រ ជាតិ ញៀ ន ចំនួន ៧៣នាក់។​ នេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពច រាច រណ៍ផ្លូវគោក (គ.ស.ច.គ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានឲ្យដឹង ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល ការងារ សុវត្ថិភាពច រាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រចាំឆមា សទី១ ឆ្នាំ២០២០ នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងម ហាផ្ទៃ លោកស្រី មឹន មាណវី រដ្ឋលេខា ធិការ ក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងជាអគ្គលេ ខាធិការ នៃអគ្គលេខា ធិការដ្ឋាន គ.ស.ច.គ បានថ្លែងថា «រថយន្ដត្រួតពិនិត្យឃើញថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹមត្រូវ ចំនួន ​៤៩.០១៣​គ្រឿង បញ្ជូនរថយន្ដទៅស្នងការដ្ឋាន ចំនួន៥៣ គ្រឿង ផ្លាកលេ ខក្លែ ងក្លា យ ៣១គ្រឿង បានធ្វើតេ ស្ដរក សារ ជាតិ ញៀ ន អ្នក បើកបរ និងព្រូឡាន ចំនួន ៣៥២ នាក់ មានផ្ទុក សា រជាតិ ញៀ ន ចំនួន ៧៣នាក់»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment