សូមថ្នាក់លើជួយមើលផង! អាងអំណាច ជិះឡានស្លាកលេខរដ្ឋ មើលងាយជីវិតអ្នកក្រ គំរាមបា​ញ់ស​ម្លា​ប់​ពលរដ្ឋដូចសត្វធាតុ…

កាលពីយប់ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ប្រជាពលរដ្ឋមានកា រ ភិតភ័យ បន្ទាប់អ្នកបើក រថយន្តពា ក់ផ្លាកលេខរដ្ឋ២០.២.២២៧៧ បានប្រើពាក្យគំ រា ម ថាបា ញ់ ស ម្លា ប់ ពលរដ្ឋក្នុងហាង អាហារដ្ឋាន យីហោងលាង ហេងស្ថិតក្នុងភូមិ ស្នោទី២សង្កាត់សុព័រ ទេពក្រុងច្បារមន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមសម្តីប្រជាពលរដ្ឋដែ លរស់ នៅក្បែរហាង អាហារដ្ឋាននេះបាន និយា យថាអ្នកបើ កបររ ថយន្តដែ ពាក់ផ្លាកលេខរដ្ឋខាងលើបានគំ រា ម ថា នឹងបា ញ់ ស ម្លា ប់ ប្រជាពលរដ្ឋណាដែ លមា ត់លឺ។ គាត់បា នបន្តថាសូមឲ្យថ្នាក់លើ មេត្តាជួយមើល អ្នកបើ កប រថយន្តដែល ពាក់ផ្លាកលេខរដ្ឋ២០.២.២២៧៧ដែ លអាងខ្លួនមាន អំណាចនិងប្រើប្រាស់ ពាក្យពេ ចន៍ប្រមាថបា ញ់ ស ម្លា ប់ប្រជាពលដ្ឋដូ ចសត្ វបែប នឹងទៅវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការ លើកឡើង របស់ប្រជាព លរដ្ឋដែលរស់ នៅក្បែរហាងអា ហារដ្ឋាននេះក្រុមអ្នក សារព័ត៌មាន ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺបាន ទូរស័ព្ទ ទៅលោ ក វ៉ី សំណាង អភិបាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។លោកបា ននិ យាយថា រថយន្តដែលពាក់ផ្លាកលេខ រដ្ឋ២០.២.២២៧៧ជារប ស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment