នុះ សម្តេចហ៊ុន សែន ព្រមានដកមន្ត្រីណាដែលរំ​លោ​ភយកដីធ្លី ចេញពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមៗ…

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា បានបន្តធ្វើការព្រ មា នលើ មានមន្រ្តីខិលខូចណា នៅតែបន្តឃុ ប ឃិតគ្នាយ កដីរដ្ឋនិង រំ លោ ភយ កដី របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងត្រូវប្រឈម ជាមួ យកា រដកហូតមុខតំណែងចោល និងបណ្ដេញចេ ញពីគណបក្ស ប្រជាជ នកម្ពុជាភ្លាមៗ គឺមិនបណ្តែត បណ្តោយឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាសរបស់ សម្តេចតេជោ ក្រោយមានការ ទាក់ទិនប ញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុក គាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយអ្នកមានអំណា ច និងអាជ្ញាធរខេត្ត។ ក្នុងនោះបន្ទាប់ពី មានរឿងអង្គភាពប្រឆាំង អំពើពុករលួយក៏បាននាំខ្លួនឧ កញ៉ាម្នាក់ និងអភិបាល រងខេត្តបាត់ដំប ងម្នាក់ យកទៅសួរនាំផងដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ សម្ដេចតេជោ បាន ប្រកាសដកហូតតំណែងមន្រ្តីខិលខូចក្នុងជួររាជ រដ្ឋាភិបាលជាច្រើន ដោយហេតុ ពួកគេមិនបាន គោរពនិងធ្វើតាមអភិក្រមទាំ ង៥ដែ លសម្ដេចបាន ដាក់ចេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសម័យប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីពេញអង្គ នៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្ដេចបានថ្លែងថាក្រសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវទប់ស្កាត់ដា ច់ខាតកុំឲ្យមានការរុករានទ ន្ទ្រាន ដីដោ យខុសច្បាប់ ដើម្បីបង្ការ កុំឲ្យក្លាយជាសង្រ្គាមដីធ្លី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចបញ្ជាក់ថា ចំពោះករណីទំនាស់ដីធ្លី នៅស្រុកគា ស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិង រដ្ឋបាល ខេត្តត្រូវដក ហូ តត្រឡប់ មកវិញនូវដីដែល បុគ្គលឈ្មោះ សង ថន បានទន្ទ្រានរំ លោ ភ យក ដោយ ខុសច្បាប់ និងត្រូវប្រគល់ ឲ្យរដ្ឋបាល ខេត្តបាត់ដំបង គ្រប់គ្រងនិង រក្សាទុកសម្រាប់ ធ្វើប្រទាន កម្មជូ នប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងគោ ល ដៅសម្បទាន សង្គមកិច្ច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្ថែមថា “ដំណាក់កាលនេះ ជាពេលដែលត្រូវ ធ្វើការវះកាត់រាល់ជ នខិលខូចទាំងឡាយណាដែលឃុបឃិតគ្នាយកដីរដ្ឋនិងដីរ បស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយប្រើកល ល្បិចផ្សេងៗ គឺត្រូវផ្តន្ទា ទោស ហើយ នឹងឈានដល់ការដកហូតមុខតំ ណែង បណ្តេ ញចេញពីគ ណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាតែម្តង”។សម្ដេច សង្ក ត់ធ្ង ន់ ថា ចំពោះបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំង ឡាយណាដែល ចេញពីអំពើរទុច្ចរឹត គឺត្រូវធ្វើមោឃភាពចោល(ចាត់ទុកជាអសាបង់ ឬមិនបានការ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនោះទៀតសម្ដេចក៏បានចេញ បទបញ្ជា និងបញ្ជាក់ច្បាស់ៗទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួង កសិកម្ម និងក្រសួងដែនដី គឺត្រូវតែកាត់ ឆ្វៀលដី ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែល បានម ករស់ នៅលើទីតាំងដី ដែលជាគម្របព្រៃឈើ ឬជាតំបន់ ការពារ ឬតំបន់អ ភិរក្សសត្វព្រៃរបស់រដ្ឋ ដូចជា នៅ កោះកុង ព្រះវិហារ ជាដើម… ដែលមានពលរដ្ឋ បានមកធ្វើផ្ទះរស់ នៅជាងដប់ម្ភៃឆ្នាំមកហើយ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment