សូមប្រយ័ត្ន!! ផ្សិតម្ជុលដែលនាំចូលពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រភេទនេះ ផ្ទុកសារធាតុគីមី ធ្វើឲ្យមនុស្ស ២នាក់ស្លា​​ប់ ​​​​​​​​​​​​នៅអាមេរិក…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ការរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថា ផ្សិតម្ជុល ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Green Co. Ltd នៅកូរ៉េខាងត្បូង បានខូចគុណភាពដោយបាក់ តេរី Listeria Monocytogenes ដែលប ង្កជាជំងឺ Listeriosis ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរកឃើញនេះ ស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងអូស្ត្រាលី ដែលអ្នកទទួលទានផ្សិតម្ជុលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង បានមានអាការៈ Listeriosis ។ នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក សេចក្ដីរាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា មនុស្សចំនួន ០៤នាក់ បានស្លា ប់ដោយសារតែទទួលទានផ្សិតម្ជុល របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បានចេញសេចក្ដីណែនាំធ្វើការប្រមូលយកផ្សិតម្ជុលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង Green Co. Ltd ដើម្បីយកទៅកម្ទេចចោលផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ឥណ្ឌូណេស៊ី បានប្រកាសផងដែរថា ផ្សិតម្ជុល ដែលមានប្រភពក្រៅពីកូរ៉េខាងត្បូង គឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលទាន។ ចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានសេចក្ដីណែនាំដល់បណ្ដាប្រទេសនានា ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានផ្សិតម្ជុលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនេះផងដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment