ញាក់សាច់!! ចឹងបានបើកបុ​កគេសាហា​វណាស់ ចាប់តៃកុងឡានធំៗធ្វើតេស រកឃើញសុទ្ធតែមានសារធា​​តុ​​ញៀ​​ន…

នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី០១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២០​​​​ គណៈបញ្ជាកា រឯ កភាព ខណ្ឌកំបូល ដឹកនាំដោយលោក​ ឃឹម​ ស៊ុនសូដា​ អភិបា ល​នៃ គណៈ អភិបា លខណ្ឌកំ បូល​ បាន ចុះត្រួតពិនិត្យ​ និង​ធ្វេីតេស្ដ ទឹ កនោ មរ កសារ ធា តុ ញៀ នអ្នក បេីក បររថ យន្តដឹកដី នៅស ង្កាត់ឪ ឡោក សង្កាត់ស្នោ និងសង្កាត់ភ្លើង ឆេះរទេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា​ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យខាងលេីស មត្ថកិច្ចបាន ហៅអ្នកបេីក បររ យន្តដឹក ដីសរុប ១៦៣នាក់ ដេីម្ បីធ្វេី តេ ស្តរ ក សារ ធាតុ ញៀន ក្នុងនោះរ កឃេី ញអ្នក ផ្ទុក សា រធា តុ ញៀ នចំ នួន ៧នាក់​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីត្រួតពិ និត្យរួចអ្នក ដែលគ្មា នផ្ទុក សារ ធា តុ ញៀ នត្រូវ បា នឲ្យត្រឡប់ ទៅវិញចំ ណែ កអ្នកដែ លផ្ទុកត្រូវបាន បញ្ចូនទៅ ផ្នែកជំនាញ​ នៃ អធិ ការដ្ឋានន គរបាលខណ្ឌ​ ដេីម្បីអនុវត្ត បន្តតា ម នីតិ វិធី៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment