អាណិតណាស់! ប្រឹងលក់ទាំងឈឺលោក សែម សង្វាត ត្រូវបញ្ជូនទៅស​ង្គ្រោះ​បន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យម្តងទៀតហើយ…

តារាសម្តែង សែម សង្វាត ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូន ទៅ ស ង្គ្រោះ​នៅមន្ទីរពេទ្យ ជាថ្មីក្រោយពីស្ថាន ភាព ជំងឺរើឡើង។ ស្ថានភាពជំងឺ មិនប្រសើរខ ណៈ​លោ កនៅ​តែព្យាយា មព្យាបាល និងស្វះ ស្វែងលក់ ទំនិញនា នាតា មអ នឡាញនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកសែម សង្វាតបានបញ្ជាក់ថា លោកត្រូវ បានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យ​ចា ប់តាំ ងព្រលឹ មស្រាងៗ ដើម្បីអោ យគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំ ងឺគ្រឿងក្នុង ត្រួតពិនិត្យតេស្ត ឈា ម អេកូពោះ មើ លក្រពះពោះ វៀនថ្លើមលំ ពែង សួត តែលទ្ធផលពេទ្យថាមិនល្អទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្តថា គ្រាប់ ឈា មក្រហ មធ្លាក់ ចុះច្រើនត្រូវការ បញ្ចូលឈា មយ៉ា ងតិចបួនប្លោក ក្រពះ​ចាំ បាច់​ត្រូវ​សុង ​ភ្លាមៗដើម្បីចងការពារក្រែងបែក សរសៃ ឈា ម នៅក្រពះ ទៀតក្រែងពេទ្យជួយ មិនរួច។ ថ្លែងពីទុក្ខលំបាកដែ លត្រូវស៊ូ នឹងកា ររកប្រាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ ផង អាចក្លាយ ជាបន្ទុក​សម្រា ប់​គ្រួសារថែ មទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​គួរបញ្ជាក់ដែរថា​លោក សែម សង្វាត តារាចម្រៀងធ្លាប់មា នឈ្មោះល្បីក្នុងឆ្នាំ ២០០១ នៅផលិត កម្មរស្មីស្ទឹង សង្កែ និង តីតសមាជិកក្រុម ក្រុម EV Bandបានបា ត់​មុខ​ពី​ សិល្បៈ​យូរ ប្រែខ្លួន​ជា​ស្គមព្រោះតែ ជំងឺរួមរឹត ជាច្រើនមុខ។ ក្រោយ ការជួយពីសប្បុរសជនមួយចំនួន លោកបា នប្រែ​រកស៊ី​ល ក់​ផ្លែឈើ​ ចិញ្ចឹម​ខ្លួន។ សម្រាប់លោក​លោកស្រី​ អាចជួយប ញ្ជាទិញផ្លែឈើលោកបានតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទ ៖ 011663008 093591860 ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment