ញាក់សាច់! ស្ងាត់ៗ ឡាវចំណាយលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ សម្រុកទិញយន្តហោះច​ម្បាំ​ងពីរុស្ស៊ី ជាច្រើនគ្រឿង…

កាសែត​ Kommersant ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Moscow​ (Ainonline)បានផ្សាយថា​ ប្រទេសឡាវបានបញ្ចេញកញ្ចប់ ថវិការ3 00លានដុល្លារ​អាមេរិ ច​ក្នុងការទិញ យន្តហោះច ម្បាំងYak-130 ចំនួន10គ្រឿងពីប្រទេសរុស្សុី​ ដែល បច្ចុប្បន្ន បានមក ដល់ប្រទេសឡាវ ចំនួន4គ្រឿង​ហេីយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ចប់ថវិការ300លានដុល្លារ​អាមេរិច​នេះ សរុបទាំងការហ្វឹកហាត់​អាកាសយានិក​ ការបំពាក់គ្រា ប់​ និងប្រព័ន្ធ​មុីស៊ី ល ​នៅលេីយន្តហោះ​ រួម ទាំងគ្រា ប់បែ កទ ម្លា ក់​។Yak-130នេះ ជាយន្តហោះប្រភេទហ្វឹកហាត់​ និងចម្បាំងផងដែលបញ្ជាដោយអាកាសយានិក2នាក់អាចហោះក្នុងល្បឿន 1060km/h​ ដែលក្នុងមួយគ្រឿង មានតម្លែ15លានដុល្លារ​អាមេរិច​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតបានពិចារណាយានអ វកា សប្រយុ ទ្ធដែលគ្មាន មនុស្សបើកដោយផ្អែក លើយន្ដហោះ Yak-130 និងយន្ដហោះវា យ ប្រហារលើកៅអីតែមួយដែលមានរ៉ា ដា ចម្រុះនិងឧបក រណ៍បំភ្លឺកាំ ពន្លឺគោលដៅប៉ុន្តែបានទម្លា ក់វាចោ លបន្ទាប់ពី រកមិ នឃើ ញអតិថិជន៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment