អស់បារម្មណ៏! អ្នកជំងឺ នៅស្រុកដាច់ស្រយាល ត្រូវការស​ង្គ្រោះបន្ទាន់ អាចជួលឧទ្ធម្ភាចក្រនេះ តម្លៃតែជិត3,000$ប៉ុណ្ណោះក្នុង១ជើង…

ក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ពិសេសអ្នកដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់លើការចំណាយ ប្រសិនបើមានសាច់ញាតិឈឺធ្ងន់ ឬ រង គ្រោះ ថ្នា ក់ ដោយប្រការណាមួយ ត្រូវការស ង្គ្ រោះបន្ទា ន់ភ្លា មៗ អាចទំនាក់ទំនងទៅខាងសេវាដឹកជញ្ជូនបតាមផ្លូវអាកាសបាន ដោយចំណាយពេលតិច រហ័សទាន់ពេលវេលា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រៅពីមានសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទូទៅហើយនោះ ខាងក្រុមហ៊ុនក៏មានសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺ អ្នករង របួសដែលត្រូវការ បញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ ដើម្បីស ង្គ្រោះ ប ន្ទា ន់ ។ ក្នុងនោះតម្លៃក្នុងមួយជើងចាប់ពី ២ ៥០០ ដុល្លារ ឡើងទៅ ឬ ទាបជាងនេះ អាស្រ័យទីតាំងជិត ឬ ឆ្ងាយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានឧទ្ធម្ភាចក្រអាចទៅដឹកអ្នកជំងឺ នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយឆ្ពោះមកកាន់ភ្នំពេញ ដោយចុះចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុង ទីក្រុងកោះពេជ្រ និងមន្ទីរពេទ្យជោរី ។ ក្នុងនោះដែរមុននឹងទៅទទួលអ្នកជំងឺខាងឧទ្ធម្ភាចក្រ នឹងបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្បែរៗតំបន់ចុះចត ប្រសិនបើក្រុមគ្រួ​សា​រអ្នកជំងឺឯកភាពថា ទៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយ ដែលនៅក្បែរនោះទើបអាចទៅដឹកមកបាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះការដឹកជញ្ជូនវិញ ក្នុងករណីអ្នកជំងឺមិនអាចអង្គុយបាន គឺអនុញ្ញាតឱ្យមានមនុស្សពីរនាក់កំដរអ្នកជំងឺ អាចជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ និងសាច់ញាតិអ្នកជំងឺម្នាក់ ។ ដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកជំងឺអាចអង្គុយបាន នោះអាចផ្ទុកមនុស្ស ៥ នាក់ រួមទាំងអ្នកជំងឺ ៕សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ​(088) 888 0018 (012/16) 98 75 76​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment